Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

miska25
4622 c18a
Reposted fromkruxx kruxx viawerterowska werterowska

May 15 2015

1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viahardkorwey hardkorwey
miska25
8477 ea8c 500

Isamu Noguchi.

Reposted fromhardkorwey hardkorwey viajapanica japanica
miska25
1460 219e
Reposted fromkarahippie karahippie
7626 dc1a 500

treuxx:

x

Reposted fromjustadream justadream
miska25
Savoir vivre podpowiada – kontakty utrzymujemy wyłącznie z osobami na pewnym poziomie.
— Stanisław Krajski
miska25
1360 407c
Reposted fromlaters laters
miska25
1077 413b
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
miska25
4131 aa79
Reposted fromtwice twice viafiolkowa fiolkowa
miska25
1949 4f81 500
1976

May 07 2015

miska25
5613 02ee 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

March 18 2015

miska25
3723 f12e
Reposted fromfoina foina viafiolkowa fiolkowa

March 05 2015

miska25
9313 cd02
Reposted fromstarryeyed starryeyed viafiolkowa fiolkowa

March 03 2015

miska25
6698 f895
Reposted fromlaters laters
miska25
miska25
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromjoyce-james joyce-james viacytaty cytaty
5050 f9ea
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialaters laters

January 27 2015

miska25
Jak dojrzeć w kulturze, która promuje cechy dziecka: radosność, otwartość, bezrefleksyjność. Gdzie pragnienie powagi jest obciachem, a dojrzałość, podobnie jak starość – obelgą. Wydaje się, że młodzi ludzie mają problem z rzeczywistością, którą wywalczyli także dla nich ich rodzice. Powodzenie książek i filmów o II wojnie światowej i tłumy w Muzeum Powstania Warszawskiego to nie tylko wyraz patriotyzmu młodych. Stoi za tym także zazdrość o czas, w którym wojna, walka wyznaczały prostą cezurę między czasem dzieciństwa a dorosłością. Chłopcy stawali się mężczyznami, dziewczynki – kobietami. Coś tracili, ale zyskiwali rodzaj powagi, której próżno szukać w dzisiejszym fajnym świecie. Pytanie, czy podobnie jak Artur nie jesteśmy tylko płaczliwymi dziećmi, które chciałyby dorosnąć, ale ciężaru dorosłości nie są w stanie udźwignąć. Okazuje się, że prawie pół wieku od napisania Tango wciąż idealnie opisuje nasze czasy.
— Aneta Kyzioł o teatralnej premierze "Tanga" Mrożka
Reposted fromBotwinka Botwinka viadukander dukander
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl